10 پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره

ده پیشنهاد برای نورپردازی فضاهای بدون پنجره مسلما نور روز خوب یکی از معیارهای مهم در انتخاب فضا است، چه این فضا مسکونی باشد، چه اداری یا درمانی. اما پیش می آید که تمامی اتاق ها، کریدورها و یا زیرزمین نور مناسبی نداشته باشند و در طول روز از نور ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.