نور دوستدار آسمان تاریک

نور دوستدار آسمان تاریک       صحبت از کنترل نور به گونه ای که برای انسان و سایر موجودات زنده آزار دهنده نباشد مطلب مهمی در نورپردازی و روشنایی است. اما آیا استفاده از منابع نور دوستدار محیط زیست کار بسیار دشواری است؟ انجمن بین المللی آسمان تاریک راهنمایی ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.