المان های نوری

المان های نوری ​   در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند. این دروازه ها عبارتند از: ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.