نور ریلی (Track lighting)

نور ریلی (Track lighting) Track lightingنوعی از سیستم روشنایی است که منابع نور بر هر بخشی از یک ریل قابل نصب هستند و به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند. از نکات مثبت آن علاوه بر نصب آسان، انعطاف آن با تغییر طراحی داخلی است. انواع مرسوم: 1. خطی که عموما ادامه مطلب…

کف های براق

کف های براق نور و بازتاب ها ( کفپوش های براق) در نورپردازی باید به مصالح به کار رفته و بازتاب ها بسیار توجه نمود. یکی از مشکلاتی که بی توجهی به مصالح به دنبال دارد خیرگی است. خیرگی نورشدید و آزاردهنده ای است که به صورت مستقیم یا غیر ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.