منابع نور هوشمند

منابع نور هوشمند منابع نور هوشمند کدامند؟ هوشمندسازی در نورپردازی به دنبال کنترل میزان روشنایی و برنامه دادن با استفاده از اینترنت است. در این سیستم به هر منبع نور یک IP داده شده و از طریق آن کنترل پذیر میگردد. دو هدف اصلی را میتوان ارتقاء انرژی-کارایی و کاربر ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.