طرح جامع نورپردازی

طرح جامع نورپردازی ​ طرح های جامع نورپردازی شهرها، اسنادی هستند با رویکرد کل نگر و در راستای ایجاد انسجام بصری منظر شبانه شهرها تهیه میشوند. این طرح ها که به صورت اسناد مجزا و یا زیر مجموعه سایر اسناد شهری تهیه میشوند و سطوح شهری، یک حوزه شهری (مانند بافت تاریخی شهرها) و ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.