تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک

تامین نور طبیعی برای فضاهای داخلی تاریک نور طبیعی را قرض بگیریم نور طبیعی مزایای بسیاری به همراه دارد و متاسفانه ساخت و سازهای امروزی در بسیاری فضاها فاقد این نور است. اینجاست که تیوب ها یا تونل های نور وارد شده و درصدد هستند نورطبیعی را به داخل فضاها ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.