بزرگ جلوه دادن فضا

بزرگ جلوه دادن فضا چگونه یک فضای کوچک را بزرگتر جلوه دهیم: نور اتاق را افزایش دهید: فضاهای پرنورتر بزرگتر ادراک میشوند. بنابراین میزان روشنایی اتاق را افزایش دهید. در این روش بهتر است از چند منبع نوری به جای یک منبع نوری استفاده کنید. از چند منبع نوری استفاده ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.