روشنایی خط عابر پیاده

روشنایی خط عابر پیاده ​ اهداف: ایمنی و دید مناسب در همه شرایط آب و هوایی بدون بازتاب و خیرگی (برای سواره: تشخیص ترافیک و دیدن پیاده / برای پیاده: دید به پیرامون، ادراک محل عبور و وسایل نقیله، احساس امنیت)، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیک کم، کاهش آلودگی نور، توجه به گونه ادامه مطلب…

خوانایی و رازآمیزی با نور

خوانایی و رازآمیزی با نور ​ نورپردازی در بافت تاریخی: حداقل کردن اثر: استفاده از منابع نور با ابعاد کوچک و در تعداد کم . سعی بر پنهان کردن منابع نوری است. در صورتی که این امکان وجود ندارد، منابع نوری با کلاهک های کنترل خیرگی و با ظاهری مناسب ادامه مطلب…

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ ​ در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند. ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.