نور دوستدار آسمان تاریک

نور دوستدار آسمان تاریک       صحبت از کنترل نور به گونه ای که برای انسان و سایر موجودات زنده آزار دهنده نباشد مطلب مهمی در نورپردازی و روشنایی است. اما آیا استفاده از منابع نور دوستدار محیط زیست کار بسیار دشواری است؟ انجمن بین المللی آسمان تاریک راهنمایی ادامه مطلب…

پارک های آسمان تاریک

پارک های آسمان تاریک پارک های بین المللی آسمان تاریک یا International Dark Sky Park (IDSP) فضاهای طبیعی هستند که در مقابل انواع آلودگی های نوری محافظت شده اند و آسمان در شب به خصوص کهشکان راه شیری در آنها   به خوبی قابل رویت است. تجربه یک محیط شبانه طبیعی ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.