طرح جامع نورپردازی

طرح جامع نورپردازی ​ طرح های جامع نورپردازی شهرها، اسنادی هستند با رویکرد کل نگر و در راستای ایجاد انسجام بصری منظر شبانه شهرها تهیه میشوند. این طرح ها که به صورت اسناد مجزا و یا زیر مجموعه سایر اسناد شهری تهیه میشوند و سطوح شهری، یک حوزه شهری (مانند بافت تاریخی شهرها) و ادامه مطلب…

روشنایی فضای شهری با زمان

روشنایی فضای شهری با زمان ​ اگر بتوان مهمترین اهداف روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری را در دو هدف برشمرد بدون شک ایمنی و امنیت هدف اول و زیبایی و جذابیت جهت افزایش حضورپذیری هدف دوم هستند. هدف اول به میزانی از روشنایی و یکنواختی در فضا احتیاج دارد که ادامه مطلب…

روشنایی خط عابر پیاده

روشنایی خط عابر پیاده ​ اهداف: ایمنی و دید مناسب در همه شرایط آب و هوایی بدون بازتاب و خیرگی (برای سواره: تشخیص ترافیک و دیدن پیاده / برای پیاده: دید به پیرامون، ادراک محل عبور و وسایل نقیله، احساس امنیت)، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیک کم، کاهش آلودگی نور، توجه به گونه ادامه مطلب…

خوانایی و رازآمیزی با نور

خوانایی و رازآمیزی با نور ​ نورپردازی در بافت تاریخی: حداقل کردن اثر: استفاده از منابع نور با ابعاد کوچک و در تعداد کم . سعی بر پنهان کردن منابع نوری است. در صورتی که این امکان وجود ندارد، منابع نوری با کلاهک های کنترل خیرگی و با ظاهری مناسب ادامه مطلب…

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ

دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ ​ در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند. ادامه مطلب…

المان های نوری

المان های نوری ​   در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند. این دروازه ها عبارتند از: ادامه مطلب…

نورپردازی فضای شهری و لنداسکیپ

نورپردازی فضای شهری و لنداسکیپ ​ المان های نوری LIGHT LIFE ACADEMY ادامه مطلب بافت تاریخی LIGHT LIFE ACADEMY ادامه مطلب دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ LIGHT LIFE ACADEMY ادامه مطلب روشنایی خط عابر پیاده LIGHT LIFE ACADEMY ادامه مطلب روشنایی فضای ادامه مطلب…

©light-life-academy 2021. All rights reserved.