نور و افسردگی فصلی


 

Seasonal affective disorder (SAD)

What is Seasonal Affective Disorder?

Seasonal affective disorder (SAD) is a type of depression that occurs at a certain time each year, usually in the fall or winter.

 

Symptoms:

·         Feeling sad, grumpy anxious or moody (getting angry or sad without warning)

·         Losing interest in your usual activities

·         Gaining weight

·         Sleep and appetite problems

·         Less social interaction

·         Difficulty concentrating and making choices

·         Feelings of hopelessness and worthlessness

 

Causes:

The specific cause of seasonal affective disorder remains unknown. The reduced level of sunlight in fall and winter may disrupt the body’s biological clock and lead to feelings of depression. In addition, reduced sunlight can disrupt the balance of the body’s level of melatoninin and serotonin, which play an important role in sleep patterns and mood.

Risk factors:

There are some factors, which increase the risk of seasonal affective disorder. In people with family history or having major depression or bipolar disorder, changing in season may be more likely to cause SAD. Besides, SAD appears to be more common among people who live far north or south of the equator.

 

SAD may begin at any age, but it typically starts when a person is between ages 18 and 30 and more often in women than in men.

Treatment:

SAD can be effectively treated in a number of ways, including light therapy, antidepressant medications, psychological treatments or some combination of these. Light therapy mimics the missing natural daylight of winter. There are two different ways of light therapy:

1.     A  light therapy box emits very bright light around 10,000-lux  and filters out harmful ultraviolet (UV) rays. It usually requires 15-30 minutes or more a day, typically first thing in the morning, during the winter.

2.     A dawn simulator is a device that gradually increases the amount of light in your bedroom in the morning to simulate the rising sun and wake you up. This is helpful for your circadian rhythm and improve your mood.

 

 

 

افسردکی فصلی یک نوع افسردگی است که در فصول خاص سال به وجود می آید. اکثر افراد علائم افسردکی فصلی را در پاییز و زمستان تجربه میکنند. از جمله علائم آن تغییر خلق و خو، احساس ناامیدی، کم انرژی بودن، تمرکز پایین، تغییرات در خواب و اشتها و حتی احساس مفید نبودن ومیل به خودکشی میدانند.

یکی از علل اصلی آن کاهش نور طبیعی و تاثیر آن بر سطح هرمون ها خصوصا سروتونین و ملاتونین است.

یکی از روش های درمانی نیز نوردرمانی است. استفاده از  جعبه مخصوص با شبیه سازی نور روز ( تا پیش از ظهر ) به مدت 30 دقیقه تا یک ساعت یکی از روش های درمانی است. نور سفید با طیف کامل و نور با دمای رنگ بالا ( نورهای آبی و سبز) در این روش توصیه میشود.

جهت جلوگیری از ابتلا به این نوع افسردگی خصوصا در مکان هایی  که از خط استوا دورتر هستند و  بیشتر روزها ابری بوده و دریافت نور طبیعی کافی را ندارد. شبیه سازی دمای رنگ نور در طول روز مشابه آنچه در پست هفته پیش بیان شده بود ( تا پیش از ظهر استفاده از نور با دمای رنگ بالا (نور با رنگ سرد) و کاهش دمای رنگ تا غروب ( نور با رنگ گرم) توصیه میشود.

نور روز و یا درصورت عدم دسترسی به نور روز شبیه سازی آن را با استفاده از تکنولوژی جدید را جدی بگیریم.

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.