نور ریلی (Track lighting)


Track lightingنوعی از سیستم روشنایی است که منابع نور بر هر بخشی از یک ریل قابل نصب هستند و به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند. از نکات مثبت آن علاوه بر نصب آسان، انعطاف آن با تغییر طراحی داخلی است.

انواع مرسوم:

1. خطی که عموما منابع نوری عمدتا مشابه در یک ریل صاف قرار دارند و 120 ولت هستند.

2. منعطف که به Monorail tracks یا نسل جدید معروف است و میتواند منحنی بوده یا تنوعی از مدل های منابع نوری را روی خود داشته باشند و 12 ولت هستند. ظاهر بهتری داشته و نقش نور دکوراتیو را هم میتوانند برعهده بگیرند.

کاربردها:

به دلیل نصب آسان در بازسازی ها گزینه مناسبی است.

نورهای تاکیدی آنرا مناسب برای واحد های تجاری و یا نمایشگاهها کرده اند.

برا ساس منحنی پخش نور نقش خود را در نورپردازی برعهده دارند . اما معمول ترین نقش آنها به عنوان نور تاکیدی و وظیفه است. گرچه خصوصا در منابع نور منوریل با منابع نوری ها با زاویه تابش باز میتوانند نقش نور عمومی را نیز برعهده گیرند

در منازل مسکونی برای تاکید بر تابلوها و عناصر دکوراتیور ( نقش تاکیدی) و بر روی میزهای کار، غذاخوری و یا اپن ( نور وظیفه ای) کاربرد دارند.

چند نکته:

فاصله ترک لایت از دیوار بیش از 50 سانتی متر توصبه میشود.

برای سقف های بلند به صورت آویزان از سقف میتواند اجرا شود.

برای سقف های خیلی کوتاه توصیه نمیشوند.

در سبک طراحی داخلی مدرن بیشتر کاربرد داشته و با سبک کلاسیک همخوانی چندانی ندارند.

بهتر است تمام اجزاء این سیستم را از یک برند خریداری کنید در برخی مواقع منابع نوری یک برند بر روی ریل دیگر به خوبی کار نمیکنند.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.