نور انسان-محور


نورپردازی انسان- محور برپایه کشف رستور سومی در چشم بنیان گذاری شد. این رسپتور مسئول دیدن نبوده بلکه ساعت بدن را تنظیم میکند. به عبارتی نور از طریق این رسپتورها بر دو هورمون مهم تاثیر میگذارد، ملاتونین و کورتیزول. هورمون کورتیزول (هورمون انرژی) با شروع روز که شدت روشنایی بیشتر و دمای رنگ بالاتر(سردتر) است افزایش یافته و سطح هوشیاری را افزایش میدهد در مقابل هورمون ملاتونین (هورمون خواب) با نزدیک شدن به غروب  با شدت روشنایی کمتر و دمای رنگ پایین تر (گرمتر)
افزایش می یابد .

بر این اساس نورپردازی انسان محور به دنبال شبیه سازی نور طبیعی است.


کاربردها:

در همه فضاها بنابر نوع فعالیت قابل استفاده است که به تفکیک (تجاری، اداری، مسکونی، درمانی) در پست های بعد توضیح داده خواهد شد.

در فضاهایی که دسترسی به نور روز ندارند با شبیه سازی ساعت بدن را تنظیم میکند.

در فضاهایی که در شب برای شیفت شب مورد استفاده قرار میگیرد، نور با دمای رنگ بالاتر، کارکنان را هوشیار نگه میدارد.

در مکان های جغرافیایی که طول روزهای بسیار کوتاه را تجربه میکنند.


اثرات:

باعث بهبود: یادگیری، تمرکز، عملکرد، کارایی، دقت، روابط اجتماعی، خواب شب

باعث کاهش: خستگی و خطا

محدوده دمای رنگ پیشنهادی:  بین 2700-6500 کلوین

©light-life-academy 2021. All rights reserved.