نورپردازی پله
در نورپردازی پله باید به دو بخش تامین ایمنی و ارتقاء زیباشناختی فضا توجه نمود. چند نکته در نورپردازی پله:

1.     داشتن طرح: قبل از اجرا به نورپردازی فکر کنید نه پس از اتمام اجرای جزئیات

2.     اولویت بندی اهمیت پله در طراحی: زمانی که تاکید فضایی بر پله ها نیست نیازی نیست که نورپردازی خاصی داشته باشد. در تصویر 2 تاکید بر دیواره ها و سقف است و صرفا تامین روشنایی پله ها اهمیت دارد. در مقابل زمانی که نقش ه در طراحی دارد به نورپردازی های خاص و خلاقانه نیاز دارد.

3.     انتخاب سبک پله و نورپردازی مناسب آن (توضیحات در بخش بعد)

4.     پرهیز از ایجاد فضاهای تاریک در پله یا تضاد بین روشنایی و تاریکی ( نزدیک کردن منبع نور به زمین این تضاد را بیشتر میکند.)

5.     کنترل حداکثری خیرگی ( منابع نور مخفی و با زاویه نور قابل تنظیم در اولویت قرار دارند.)

6.     کاهش مصرف انرژی ( با انتخاب منبع نور مناسب صرفا محل مد نظر روشن گردد، سنسورهای حساس به حرکت و منابع نوری با بهره نوری بالا.)

7.     پرهیز از آلودگی نوری ( در پله های خارجی منابع نور فراتاب توصیه نمیشود.)


آشنایی با چند مدل نورپردازی پله:

1.روشن کردن دیواره کنار پله قرار دادن منبع نور نزدیک زمین برای هر پله یا هر چند پله یک منبع (سبک کلاسیک:4، 5)

نورهای فراتاب-فروتاب برای مکان هایی با نور محیطی کم و کوچک ( سبک کلاسیک: 3)

طراحی در دیواره پله و مخفی کردن منبع نور ( سبک مینیمال، مدرن: 6)


2.مخفی کردن منبع نور در آبچکان پله (مدرن:تصویر1)

در دو نوع نور خطی و نقطه ای اجرا میگردد که نور خطی معرفی بهتر و کامل تری برای پله می باشد.

3. منبع نور در پیشانی پله (تصویر 7) احتمال خیرگی بالا است، منابع نور خطی در اولویت هستند. منابع نور با نقاب کنترل نور و یا با دیفیوزر مناسب با کمترین خیرگی توصیه میشود.


4. مخفی کردن منبع نور در فضای بین دیوار و سطح تمام شده پله (حالت دراماتیک و تاکیدی به پله میدهد:تصویر8) 
به دو روش موازی با دال پله (شیبدار) یا پلکانی اجرا میشود.


5. قرار دادن منبع نور در دسته پله (تصویر 9) 
تاکید بر جهت حرکت بوده و زیبایی خاصی دارد و در پله های فضای باز نور ملایمی با آلودگی کم به دنبال دارد.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.