نورپردازی ستون


تکنیک های نورپردازی ستون ها:

روشن کردن ستون از پایین:

نقش تاکیدی بر ستون و چهره متفاوت با روز احتمال خیرگی بالا به دلیل دید به منبع نور و یا شدت بازتاب نور بر روی ستون روشن کردن ستون از بالا.

روشن کردن مسیر علاوه بر روشن کردن ستون (در ستون های پیرامون مسیرهای خطی کاربرد دارد)  تاکید بر ریتم کنترل کردن خیرگی با قرار دادن منبع نوری در پیرامون ستون در سقف که در طراحی داخلی بسیار مرسوم است.

تکنیک سیلوئت:

روشن کردن حجم پشت ستون و معرفی بهتر بنا امکان کنترل خیرگی

روشن کردن طرفین ستون:

این روش بیشتر در زمانی استفاده میشود که قصد بر ایجاد کشش بصری است  و منظر یا نشانه ای در پس زمینه مورد تاکید است.

قرار دادن منبع نوری در طراحی ستون:

در این روش ستون به عنصری دکوراتیو میتواند تبدیل شود و گاهی روشنایی عمومی را نیز به نوعی بر عهده میگیرد.

تکته:

انتخاب منبع نوری نادرست که نتواند نور را به انتهای ستون برساند، معنی نورپردازی ستون را با مشکل روبرو میکند. در انتخاب منابع نوری به منحنی نور دقت کنید.

در طراحی به مصالح و بازتاب ها و خیرگی های مستقیم و غیر مستقیم دقت کنید.

از روش های بالای به صورت ترکیبی با تغییر رنگ نور و شدت روشنایی نیز استفاده میشود.


 


 

Column lighting design:

There are different methods to illuminate a column. Up light:

· Accent role and making a different appearance with day

· Danger of glare 

 

Down light:

· Emphasizing on rhythm and illuminating the route

· Hiding the lamp in the ceiling as a method to control the glare (more common in interior design).

 

Silhouette lighting:

· Illuminating behind the column and introducing the form of the building.

· A chance to control the glare

 

Sides lighting:

· This method is more useful for visual attraction to a landmark.

 

Integrating lighting and column:

· More decorative

 

Pay attention to:

Choosing the lamps, as fading light cannot introduce column correctly.

Materials and their reflectionsin addition to; direct and indirect glare.

Mixed method with different CCT and light intensity is also acceptable.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.