نورپردازی حرکتی

 نوعی از نورپردازی است که با هدف جلب توجه و ایجاد تجربه جدید طراحی و اجرا میگردد. داخل مال ها و مجتمع های تجاری و یا استیج ها از کاربردهای این نوع نورپردازی است. در این نورپردازی سناریویی نوشته شده و بر اساس آن برنامه ای در نرم افزار نوشته شده و با استفاده از سیستم DMX  و موتورهای الکتریکی منابع نوری که هر یک به صورت مجزا قابل برنامه نویسی است نه تنها شدت و رنگ نور آنها قابل تغییر است بلکه میتوانند ارتفاع های مختلف به خود بگیرند و یک کل یکپارچه را بسازند. این شیوه گاهی به صورت ترکیبی با روش های دیگر جذابیتی دو چندان به خود میگیرد.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.