نورپردازی تعاملییک طراحی دو سویه بین کاربر و محیط نورپردازی شده است.  به عبارت دیگر به طراحی کاربر محور گفته میشود که بر اساس ارتباط مفهومی و فرآیند همکاری بین انسان و تکنولوژی شکل گرفته است. در نورپردازی تعاملی مجموعه ای از رویدادها صورت میگیرد که کاربر در آنها تاثیرگذار است. به عبارتی وجود یا عدم وجود کاربر و نوع رفتار او بر نور خروجی تاثیر میگذارد. برای مثال بر اساس حرکت، صدا و یا ضربه الگوهای نوری متفاوتی شکل گرفته و یا داده هایی از محیط به نور ترجمه میشود. طراحی تعاملی موفق،
اهداف ساده و روشن و در عین حال قوی دارد. شش جزء اصلی طراحی تعاملی شامل قابل کنترل بودن توسط کاربر، پاسخگویی، تعامل همزمان، ارتباط، قابلیت شخصی سازی و دارای جنبه سرگرمی می باشد. دنیای طراحی تعاملی میتواند جهشی بین طراحی نورپردازی متعارف و تجربه های تعاملی سمعی و بصری ایجاد نماید.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.