نورهای فروتاب

چند نکته درباره منابع نوری فروتاب

1.      اگر این منابع به عنوان نورهای عمومی استفاده میشوند بهتر است زاویه تابش بزرگی داشته باشند و یکدیگر را پوشش دهند تا نور یکنواختی در فضا داشته باشیم.

2.      اگر به عنوان نور وظیفه ای به کار میروند باید زایه تابش به گونه ای باشد که سطحی که قرار است نوشتن یا تهیه غذا و یا عملکرد از پیش تعریف شده روی آن انجام میشود روشن شود نه خود فرد. چراکه سایه آزاردهنده ایجاد میکند.

3.      درصورتی که به عنوان منابع نور تاکیدی به کار برده میشوند بهتر است با زاویه نور پوشش دهنده عنصر مورد تاکید با زاویه درست روی همان عنصر بتابند.(محاسبات در پست #نورتاکیدی_آکادمی)

4.      منابع نوری با عمق بیشتر و خیرگی کمتر را انتخاب کنید تا اغتشاش بصری نداشته باشید.

5.      از نزدیک کردن منبع نوری به دیوار ها پرهیز کنید این امر باعث ایجاد سایه های ناخواسته و اغتشاش بصری و نیز هدررفت انرژی میگردد. ( فاصله منبع نوری از دیوارها بسته به منحنی پخش نور منبع دارد اما حداقل فاصله پیشنهادی 60 سانتی متر یا 2 فوت پیشنهاد میشود.)

6.      از تابش نورها با زاویه تابش کم مستقیما بر روی زمین بدون توجیه طراحانه خودداری کنید.

7.       گرفتار اثر پنیر سوئیسی نشوید. از سوراخ کردن متعدد سقف برای نصب منبع نوری بپرهیزید.(توضیحات در #پنیرسوئیسس_آکادمی)

8.      اگر در سقف فن وجود دارد منابع نوری را از شعاع چرخش دور کنید.

9.      بهترین حالت تنظیم منبع نوری فروتاب با جزئیات معماری است.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.