نورهای خطی


نورهای خطی در طراحی داخلی


یکی از تحولات اتفاق افتاده در سالهای اخیر شکستن غالب های قدیم و پا به عرصه گذاردن منابع نور ال ای دی خطی است.از این منابع در تمامی انواع کاربری ها خصوصا تجاری و اداری استفاده زیادی میگردد.


چند نکته:


این منابع نور میتوانند با معماری بسیار هماهنگ گردند. 
خطوط نور در ترکیب با مصالح (تصویر اول) خطوط نور با نقش هدایت مسیر در مسیرهای مستقیم با تاکید بر مکث با ایجاد فرم های مربع و دایره در سقف نقش هدایت کننده در فضا تقسیم کننده خرد فعالیت ها با فرم های مختلف نور خطی هر سه نقش نور عمومی، وظیفه ای و تاکیدی را میتواند بر عهده گیرد. زاویه تابش و فاصله نصب و شدت روشنایی در این بین اهمیت دارد.

در زمانی که نقش نور وظیفه ای به عهده میگیرد عموما با فاصله کمتر از سطح کار در سقف کاذب و یا به صورت آوزیر طراحی میشود.

در قفسه ها برای تاکید بر عناصر دکوراتیو داخل قفسه نقش نور تاکیدی میگیرد.

ایجاد پویایی و حرکت در فضاهایی یکنواخت

ایجاد هویت با طراحی های خاص با نورهای خطی

ایجاد اثر هنری در فضا

ایجاد ارتباط فضایی بین سقف و دیوار

ایجاد ریتم در فضا

تاکید بر پله و انواع اختلاف سطح

به دلیل ال ای دی بودن مصرف انرژی کمی داشته و دارای دمای رنگ های متفاوتی می باشند. این منابع در هر طولی بنا به طراحی میتوانند اجرا گردند و در ظاهر به صورت یکپارچه دیده شوند.

با فاصله گرفتن منبع نور و یا نوع دفیوزر نیز میتواند سبب دید به نقاط نورگردد و میتواند احتمال خیرگی را بالا ببرد و برای مناطقی که دید مستقیم به منبع نور وجود دارد توصیه نمیشد.


انواع توکار، روکار، آویز، دفنی و نبشی لبه پله دارند.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.