نورمخفی (Cove lighting)

نور مخفی یکی از تکنیک های پایه ای در نورپردازی بشمار میرود. در این روش منبع نوردر داخل حفره یا شیاری قرار گرفته و از طریق بازتاب، نور منتشر میگردد. استفاده درست ازاین تکنیک میتواند جذابیت فضا را به شکل چشم گیری افزایش دهد. کاربردهای آن را میتوان چنین برشمرد:

نور عمومی (محیطی): ایجاد نوریکنواخت با سایه های کم و کنترل شده به همراه کنترل بازتابها در مواقع استفاده از مصالح براق. (معمول ترین حالت روشن کردن غیر مستقیم سقف) (1و2)

نور تاکیدی: قرار دادن نور در پشت عنصر مورد تاکید برای مثال آینه، پشت یا زیر مبلمان ها و فرم های خاص معماری (3)

نور هدایت کننده: از این نورها در برای هدایت مسیر استفاده کارا و زیبایی میشود. شیاری در داخل سقف، ایجاد فاصله در محل اتصال سقف و دیوار و یا شیاری در دیوار متداول ترین ها هستند. در پله ها نیز پشت دسته پله و یا زیر کف پله نقش تاکیدی دارند.(3و4)

 

نکات اجرایی:

نورهای مخفی خطی متداول تر هستند و از انواع منابع نوری ریسه های  SMDو منابع نورLEDخطی و شلنگی و ریسه ای بیشتر استفاده میشود.

 اجرای آنها به گونه ای که سایه های ناخواسته نداشته باشد و پیوستگی نور قطع نشود اهمیت دارد. پرهیز ازانعکاس آزاردهنده با مات بودن سطحی که نقش بازتاب را دارد.    

   

جلوگیری از ایجاد نقاط داغ با دادن فضای مناسب جهت گردش هوا (بسته به نوع منبع نوری، رایج ترین فاصله حداقل 8 سانتی متر از سقف) افزایش فاصله منبع نوری از سطح بازتاب کننده سبب روشنایی یکنواخت میشود و کم کردن فاصله نور شدید تر و خطی تری ایجاد میکند (1و2 در سقف و 5و6 در دیوار) جاسازی منبع نوری به گونه ای که در دید ناظر قرارنگیرد (7)

قراردادن منبع نوری به موازات سطح مورد نظر برای روشنایی سبب نور مستقیم بیشتر (9) و شدت روشنایی بیشتر و به صورت عمود بر سطح سبب نور غیرمستقیم بیشتر میگردد (8).

استفاده از نورهای مخفی چاقوی دولبه است. اگر با فرم های بی ربط با زمینه و بیش از حد از آن استفاده شود، توجه فضا را گرفته و به اغتشاش بصری می انجامد. تصاویر به عنوان نمونه ارائه شده است و برای هر طرحی میتوان دیتیل اجرایی خاص آن را با توجه به نوع منبع نوری طراحی نمود.

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.