نقشه جریان تجربهExperience flow mapنقشه جریان تجربه به عنوان یک ابزار رسیدن به راه حل های مردم – محور


تعریف
:
نقشه جریان تجربه یک نقشه بصری است که فعالیت ها و احساسات مردم را در یک بستر خاص در طول زمان در ارتباط با یک محصول، خدمات یا مراسم در زندگی روزمره مردم را نشان میدهد. از این رو در نورپردازی در مقیاس های مختلف از مقیاس شهری تا مقیاس ها خرد نورپردازی مانند نورپردازی داخلی کاربرد دارد.


هدف
:
هدف اصلی این تکنیک در راستای مردم – محوری در طراحی نورپردازی است. بدین معنی که فضا برای نیازها و رفتارهای جاری مردم نورپردازی گردد تا نه تنها عملکردفضا بهبود یابد بلکه ارتباط معنایی آن با مخاطب افزایش یابد.روش
:مدل های متفاوت این نقشه وجود دارد که رفتار ، احساسات یا توقعات استفاده کننده ( مخاطب) را در طول استفاده از فضاها طبقه بندی و ارائه میدهد. برخی به صورت بابل دیاگرام ترسیم میشوند برخی نمودارهای تصویری با عکس از رفتار مردم تهیه میکنند و کلید واژه های فعالیت یا احساسات را برای هر فضا استخراج کرده و مینویسند. برخی هم برای فضاها برگه هایی تهیه میکنند که خلاصه نتایج تحلیل رفتار و تجربیات استفاده کنندگان است.  


نتیجه
:
این تکنیک به کل تیم طراحی نورپردازی کمک میکند درک کامل تری از مخاطب یا مشتری داشته و در راستای طراحی مردم-محور گام بردارد. 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.