منابع نور هوشمندمنابع نور هوشمند کدامند؟

هوشمندسازی در نورپردازی به دنبال کنترل میزان روشنایی و برنامه دادن با استفاده از اینترنت است. در این سیستم به هر منبع نور یک IP داده شده و از طریق آن کنترل پذیر میگردد. دو هدف اصلی را میتوان ارتقاء انرژی-کارایی و کاربر محوری دانست.

تکنیک های اصلی:

سیستم تشخیص نور روز:  تنظیم نور مصنوعی بر اساس نور طبیعی دریافتی در طول روز تا ترکیبی مناسب را پدید آورد (تصویر1)

تغییر دمای رنگ بر اساس سیکل طبیعی بدن: نورهای با دمای رنگ بالاتر در روز و تغییر تدریجی در دمای رنگ به سمت دمای رنگ های پایین در شب (تصویر1)

کنترل موقیعیت فرد در محیط: افزایش شدت روشنایی با حضور فرد در بخش خاص محیط. گلاسوی در سال2009 در مقاله ای این اثر را تا 32% کاهنده مصرف انرژی می داند.

سیستم تشخیص حضور: خاموش شدن نورهای وظیفه ای و کم شدن نور عمومی در صورت عدم حضور کاربر

حساس به نیاز کاربر: همچنین قابلیت تنظیم میزان روشنایی بنا به خواست کاربر. تغییر نور محیط بر اساس فعالیت محیط ( برای مثال نور متفاوت مطالعه و تماشای تلویزیون)

اتصال به سایر شبکه ها مانند کنترل دما، اعلان حریم.

کنترل نور صرفا با گفتن برای مثال "الکسا نور محیط را 30% کم کن".

طول عمر بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی

©light-life-academy 2021. All rights reserved.