طرح جامع نورپردازی ​

طرح های جامع نورپردازی شهرها، اسنادی هستند با رویکرد کل نگر و در راستای ایجاد انسجام بصری منظر شبانه شهرها تهیه میشوند. این طرح ها که به صورت اسناد مجزا و یا زیر مجموعه سایر اسناد شهری تهیه میشوند و سطوح شهری، یک حوزه شهری (مانند بافت تاریخی شهرها) و یا یک فضای شهری را میتوانند در برگیرند. اهداف اصلی طرح های جامع نورپردازی شهری را میتوان چنین نام برد:

     کاهش میزان استفاده از نور و بهبود ظاهر رنگ و نمود رنگ

     فرآهم آوردن مقیاس انسانی بیشتر پس از تاریکی با نورپردازی سطوح عمودی

     کنترل تعادل نور و تاریکی از جمله حفظ تاریکی طبیعی در برخی مناطق ویژه

    کمک به افزایش ایمنی و امنیت با نور و کاهش جرم

     بهبود یکنواختی نور و کاهش خیرگی برای دسترسی امن تر و ساده تر به محیط

    کمک به ایجاد مکان های منحصر به فردو با هویت با نورپردازی جهت ایجاد یک تجربه متفاوت و لذت بخش از شهر پس از تاریکی

     تاکید بر نشانه های کلیدی با نورپردازی و ارتقاء خوانایی و مسیر یابی

     همراهی  با رویدادها و مراسم های شبانه  با نور

    ایجاد تعادل بین مزایای اجتماعی – اقتصادی نور با پیامدهای محیطی آن

     توجه به اثر نور بر گونه های گیاهی و جانوری خصوصا گونه های بومی منطقه

     جذب گردشگر و تقویت کسب و کارهای برنامه ریزی شده


 


 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.