بدین وسیله اینجانب اعلام میدارم تمامی قوانین زیر را قبول داشته و به آنها متعهد خواهم بود:

کارت ملی و مشخصات بارگزاری شده صحیح بوده و متعلق به اینجانب است.
حضور در کلاس های مجازی الزامی است و بیشتر از دو جلسه غیبت مجاز نخواهد بود.
جلسات تدریس ضبط شده و در اختیار شما قرار میگیرد اما جلسات کرکسیون پروژه های دانشجویان برای صیانت از طرح ضبط و ارائه نمیگردد.
فیلم دوره هایی که در اختیار شماست در مالکیت آکادمی بوده و انتشار آن به هر نحو از نظر اخلاقی و قانونی مجاز نیست.
مدارک فارسی به صورت مجازی صادر شده و هزینه جداگانه ای برای آن دریافت نمیگردد. این مدارک تا یکماه پس از اتمام دوره و اعلام نتایج به دست شما خواهد رسید.
مدارک انگلیسی به دو صورت دیجیتالی و چاپی قابل ارسال است که برای آن هزینه جداگانه ای دریافت میشود. این مدارک یک تا دو ماه پس از اتمام دوره بدست شما میرسد. مدارک دیجیتالی و چاپی از نظر اعتبار تفاوتی ندارند.
مدارک به صورت مشترک بین آکادمی نور ایران و مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه سوره صادر میگردد. درصورت تمایل نمونه مدرک قبل از ثبت نام برای شما ارسال میگردد. تغییری بعد از صدور مدرک صورت نخواهد گرفت.
نام و نام خانوادگی و کدملی را مطابق با کارت ملی و شناسنامه وارد کنید، مدارک بر اساس اطلاعات شما صادر میگردند و امکان تغییر ندارند.
تمامی دوره ها یا دارای آزمون و یا پروژه نهایی برای صدور مدرک خواهند بود. امکان شرکت در دوره بدون دادن آزمون و پروژه وجود دارد در این صورت باید پرداخت به صورت کامل انجام شود و صدور مدرک نخواهیم داشت.
پرداخت دوره هایی که به صورت قسطی می باشد را تا پیش از جلسه آخر تکمیل کرده در غیر این صورت مراحل قانونی طی خواهد شد.
دوره هایی که امکان پرداخت در سه مرحله در هر فصل دارند در سه ماه همان فصل باید تکمیل شوند.
شرایط و ضوابط آکادمی نور را میپذیرم.