زاویه تابشBeam Angle


زاویه تابش منابع نور یکی از معیارهای مهم در انتخاب منبع نوری است.

عوامل موثر در انتخاب زاویه تابش:

1.نوع عملکرد مورد انتظار خیلی باریک :8-13 درجه (نور تاکیدی)

باریک: 14-19 درجه (نور تاکیدی)

متوسط: 20-40 درجه (نور عمومی) بیشتر در واحدهای مسکونی، تجاری و رستورانها

گسترده:41-60 درجه (نور عمومی)  در فضاهای بزرگ مانند اداری، انبارها

خیلی گسترده:بیشتر از 60 درجه (نور عمومی)

پ.ن: کاربری های نوشته شده مثال هستند و برای هر کاربری بر اساس ابعاد و انتظار از فضا باید تصمیم گیری شود.

2.ارتفاع سقف در سقف های بلند با کم کردن زاویه تابش نور دریافتی سطح را میتوان افزایش داد.

دو منبع با شار نوری یکسان و زاویه تابش متفاوت، منبع با زاویه تابش کمتر، روشنایی بیشتر در محدوده کوچکتری را سبب میشود.

در محاسبه محدوده روشن با توجه به زاویه تابش در تصویر2 رابطه برخی از زوایا با محدوده روشن در ارتفاع 1 متری از منبع نور نشان داده شده است. در ارتفاع مورد نظر عدد نوشته شده را در ارتفاع باید ضرب نمود

3. تعداد منابع نوری

منابع نوری با زاویه تابش بازتر و همپوشان میتوانند نوری برابر با منابع نوری با زاویه کمتر را تامین نمایند و در این حالت تعداد کمتری منبع نوری مورد نیاز خواهد بود.

4. حس مکانی منابع نوری یا زاویه تابش بازتر سایه های کمتر و نور ملایم تری ایجاد میکنند.

منابع نوری با زاویه بسته تاکیدی تر بوده و سایه های قویتری را سبب میشود.

اطلاعات بیشتر:

https://ezzatbaroudi.wordpress.com/2016/02/27/ldg-4-ddr-and-beam-angle-of-light/

©light-life-academy 2021. All rights reserved.