روشنایی فضای شهری با زمان ​

اگر بتوان مهمترین اهداف روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری را در دو هدف برشمرد بدون شک ایمنی و امنیت هدف اول و زیبایی و جذابیت جهت افزایش حضورپذیری هدف دوم هستند.

هدف اول به میزانی از روشنایی و یکنواختی در فضا احتیاج دارد که فضا قابل درک بوده و حضور افراد چه به صورت پیاده و چه سواره به راحتی دیده شود.

هدف دوم به نورپردازی نماها، المان های شهری  و لنداسکیپ میپردازد و به دنبال جذب مردم و سرمایه است.

سوال اینجاست که زمانی از شب که واحدهای تجاری و تفریحی فعال نیستند وهدف دوم خودبه خود حذف میشود چرا نوری که تامین کننده این هدف است را تا صبح روشن نگاه میداریم؟

این عمل نه تنها با مصرف انرژی و آلودگی های محیطی همراه است بلکه بر اکوسیستم شهر نیز آسیب می رساند. در این راستا الگوهایی برای شهر پایدار برای زمان بندی روشنایی بر اساس الگوی رفتاری هر شهر تدوین میشود.

ابتدا زیست شبانه مردم شهر تحلیل شده و بازه زمانی استفاده از فضای شهری به صورت فصلی مشخص میشود.

در برخی کشورها از تاریک شدن هوا برخی لایه ها مانند نما روشن میشوند.

در زمان اوج شلوغی همه نورها در همه لایه ها (نما، کف، المان، لنداسکیپ) به همراه نور عمومی روشن هستند.

بر اساس زمان تعطیلی واحدهای تجاری و تفریحی و خلوت شدن فضاهای شهری برخی شهرها در نیمه شب مانند اکثر کشورهای اروپایی و برخی در دو مرحله لایه های نور را کم کرده و نور عمومی را هم تا حدی دیم میکنند که امنیت تامین شود. در کشورهای عربی که به دلیل گرما شب ها بیشتر از فضاهای شهری استفاده میشود این ساعات گاهی یک و دو نیم تا سه صبح است.

این گونه برخورد با شهر در شب نه تنها نیاز به همکاری شهرداری دارد بلکه باید شهر دارای ضوابط سختگیرانه باشد و جریمه در این زمینه وجود داشته باشد. نیازی به روشن بودن تابلو مغازه ها، نماها و فضاهای سبز تا صبح نیست.

 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.