روشنایی خط عابر پیاده ​

اهداف: ایمنی و دید مناسب در همه شرایط آب و هوایی بدون بازتاب و خیرگی (برای سواره: تشخیص ترافیک و دیدن پیاده / برای پیاده: دید به پیرامون، ادراک محل عبور و وسایل نقیله، احساس امنیت)، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیک کم، کاهش آلودگی نور، توجه به گونه های گیاهی و جانوری دو روش روشن کردن مسیر عابرپیاده:

1.سیلوئت یا تضاد منفی : روشن کردن خیابان به گونه ای که عابر تاریک تر از خیابان بوده و تشخیص داده شود. در این مدل روشنایی افقی مورد تاکید است.


2. تضاد مثبت: در این روش با منابع نوری با پخش نور نامتقارن عابر روشن تر از زمینه خیابان دیده میشود و تمرکز نور بر روی مسیر عبور عابر می باشد و روشنایی عمودی تاکید میشود.  


روش اول میزان نور بیشتری برای ایجاد کنتراست جلب توجه کننده سواره نیاز دارد و احتمال خطای دید به دلیل کنتراست پایین وجود دارد.


چند نکته :


1.معمول ترین روش: دو منبع نور کات آف با پخش نور نامتقارن به فاصله یک متری مسیر عبور در ارتفاع حداکثری 5 متر وبه صورت قطری در دو طرف خط عابر است.


2.روش تاکیدی بر روشنایی عمودی با استفاده از بولارد: در سال 2015  در تحقیقی که مرکز مطالعات حمل و نقل نیویورک منتشر کرد، نشان داد این منابع نور برای پیاده و سواره به راحتی قابل تشخیص است و خیرگی ندارند. با حضور فرد در بخش انتظار عبور میزان نور بولارد ها بیشتر شده و در غیر این صورت کم نور تر است. این مطالعه این روش را مثبت ارزیابی کرده است.


3.در انگلستان برای مشخص کردن محل عبور از منابع نور زرد رنگی استفاده میشود که برای همه به سرعت قابل تشخیص باشد. نقدی که به این منابع وارد است این است که بیشتر نقش ایمنی دارد و بر میزان نور عبوری چندان تاثیرگذار نیست و همچنین کات آف نبودن و آلودگی نور آنها است. نمونه هایی با کنترل نور بهتر امروزه تهیه شده است.


4.تفاوت دمای رنگ بین نور محل عبور عابر و خیابان باعث تاکید بصری به این مسیرها میگردد.5. میزان روشنایی بر اساس نوع معبر محاسبه میگردد. اما به صورت متوسط در ارتفاع 1 متری در محل عبور عابر، میزان روشنایی عمودی بیشتر از 40 لوکس و افقی 80 لوکس توصیه میشود. (
AS/NZS 
1158.3.1)


6. منابع نوری باید بدون خیرگی باشند.7. برای جلب توجه بیشتر خصوصا برای عابران سر در تلفن همراه به تازگی در هلند نوری مطابق چراغ عابر پیاده بر روی زمین تابانده میشود.8. منابع نور دفنی کوچک چشمک زدن در دو طرف مسیر پیاده که در مدل هوشمند در زمان حضور پیاده چشمک میزند و در غیر این صورت ثابت است.   

©light-life-academy 2021. All rights reserved.