دروازه ها و ورودی های بصری در نورپردازی فضای شهری و لند اسکیپ ​

در نورپردازی های در مقیاس بالا مانند اسناد نورپردازی شهری و لنداسکیپ، دروازه ها و ورودی های بصری  به عنوان نقاطی که اولین مواجه ها با فضا اتفاق می افتد و خاطره پایداری از شهر را شکل میدهد اهمیت دارند.


این دروازه ها عبارتند از:
ایستگاههای متروها و قطارهای شهری، مبداء های حرکت اتوبوس ها، ایستگاههای مهم اتوبوس در ورود به سایت های ارزشمند، ورودی های تاریخی،
 ورودی ها به فضاهای باز محصور (مانند پارک ها و باغ ها)، پل ها، توقفگاههای مسیرهای آبی (تصویر2).

پیشنهادات:

روشن تر شدن ورودی ها نسبت به سایر فضاها جهت تشخیص ساده پیاده، خوانایی و پیوستگی در فضا.

تهیه عکس های پانوراما و شناسایی نشانه های عملکردی و کالبدی در منظر مطالعه تاریخی و استفاده از آن در معرفی ورودی به فضا با نور( تصویر3)

تعیین سلسله مراتب نشانه ای و اولویت دهی با رنگ نور و شدت روشنایی

تاکید بر نشانه های پایانی مسیرها (ویستاها) با رنگ نور که به صورت رنگ نور گرم (دمای رنگ پایین در بدنه)  و  رنگ نور سرد (دمای رنگ بالا) در نشانه بیشتر رواج دارد. (تصویر 1)

تعیین منظر مورد اهمیت در پس زمینه، پیش زمینه یا منظر میانی در طراحی ایجاد کشش بصری به سمت فضایی که دید از ورودی صورت میگیرد.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.