خیرگی



راهکارهای کنترل خیرگی

CIE خیرگی را شرایط بصری که به دلیل تضاد زیاد  یا پخش نور نامناسب باعث آزار مشاهده گر شده و فرآیند دیدن و تشخیص را مختل نماید تعریف مینماید. خیرگی باعث خستگی چشم، دید کمترو افزایش خطر میگردد.

علل: چراغ نامناسب، قرار گیری نامناسب چراغ و یا پنجره و یا بازتاب سطوح

روش های کنترل:

1.استفاده از فیلتر و دفیوزر و شیلد برای حذف دید مستقیم به چراغ

2. نصب چراغ در ارتفاع بالاتر=خیرگی کمتر

2. استفاده از مدل نورپردازی غیرمستقیم

3. استفاده از نور عمومی و وظیفه ای برای جلوگیری از تضاد زیاد نور

4. یکنواختی نور و پرهیز از ایجاد خردفضاهای تاریک

5. استفاده از سطوح با بازتاب پایین

6. منابع نور وظیفه ای قابل تنظیم

7. چراغ ها با زاویه بین 45 درجه تا 85 درجه از چشم احتمال خیرگی بیشتری دارند.

8. شاخص UGR که بین 5-40 متغیر است و پایین بودن این شاخص به معنای خیرگی کمتر است.

9. منبع نوری خصوصا با زاویه تابش کم را در مجاور سقف و دیوار تاریک قرار ندهید.

10. در سقف و سپس دیوارها از رنگ های روشن و در کف به نسبت رنگ تیره تر و با بازتاب کم استفاده کنید.

11. منابع نوری فروتاب با عمق بیشتر=خیرگی کمتر

12. نوروظیفه ای نباید در روبرو باشد زیرا سبب بازتاب میشود.

13. منابع نور را از خط دید مخفی کنید.

پ.ن: اطلاعات فوق بر طبق  و IES CP-2-10 می باشد.

 

 

 

 

1.    Filter & diffuse light.

2.    Indirect lighting

3.    Place your task light to your side 

4.    Shield bright objects from your usual lines of sight. 

©light-life-academy 2021. All rights reserved.