خوانایی و رازآمیزی با نور ​

نورپردازی در بافت تاریخی:

حداقل کردن اثر: استفاده از منابع نور با ابعاد کوچک و در تعداد کم . سعی بر پنهان کردن منابع نوری است. در صورتی که این امکان وجود ندارد، منابع نوری با کلاهک های کنترل خیرگی و با ظاهری مناسب توصیه میشود.

به نگهداری باید فکر شود. قرار دادن منابع در مکان هایی که دسترسی مجدد به آنها امکان پذیر نیست مشکلاتی در آینده خواهد داشت.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.