تکنیک نورپردازی سیلوئت


Silhouette lighting :یک تکنیک نورپردازی


این تکنیک که هم در نورپردازی داخلی و هم نما و لنداسکیپ کاربرد دارد، در این تکنیک پس زمینه روشن شده و  شی یا موضوع قرار گرفته در پیش زمینه به صورت کلی و عمدتا بدون جزئیات معرفی میشود.  

موارد استفاده:


تاکید بر عمق: روشن کردن عمق و کم نور نگه داشتن پوسته بیرونی (رایج در نورپردازی رواق ها)


لند اسکیپ: رایج ترین جایی که این تکنیک استفاده میشود. خصوصا در روشن کردن پس زمینه گیاهان که مانع از تابش مستقیم به گیاه شود.


ایجاد تاکیدات بصری: جالب و جذاب بودن به دلیل ناآشنا بودن برای چشم 


نورپردازی در سبک مینیمال: هماهنگی با سبک عاری از جزئیات مینیمال


بازی با سایه ها: گاهی مردم یا عناصر سایه های زیبای محیط هستند.


اولویت بندی بصری در فضا: در برخی موارد تعداد عناصر در یک قاب دید متعدد هستند با روشن کردن عناصر پس زمینه میتوان ضمن تاکید بر آن عناصر پیش زمینه را نیز به صورت سیلوئت درک کرد.

در نورپردازی سیلوئت  همیشه پیش زمینه در تاریکی مطلق نبوده گرچه هرچه تاریک تر باشد دارماتیک تر است اما با روشنایی اندک میتوان از نزدیک اندکی از جزئیات را درک کرد. در هر صورت باید بین پس زمنیه و پیش زمنیه تضاد وجود داشته باشد.

نحوه ایجاد سیلوئت:

1.   Wall washing

پس زمینه: معمول ترین روش استفاده از این تکنیک و روشن کردن نسبتا یکنواخت پس زمینه است. به گونه ای که عمدتا منبع نوری روی زمین با فاصله حدودا 3/1 ارتفاع دیوار قرار داده میشود و پس زمینه روشن میشود. اگر پس زمینه دیوار صافی باشد این ویژگی بهتر است.

2. منبع نور در پشت موضوع مورد معرفی قرار گرفته و پس زمینه را روشن میکند.

3. منبع نور دارای دفیوزر خود پس زمینه است.

4. نورطبیعی در نورپردازی خارجی: در شهرهایی که دارای غروب های زیبایی هستند و یا در مناطقی که طول مدت طلوع و غروب طولانی است (مانند اروپای شمالی) ساختمان هایی که در افق قرار میگیرند عمدتا تا تاریکی کامل روشن نشده و با همان نور طبیعی به صورت سیلوئت روشن میشود.

5. نورطبیعی در نورپردازی داخلی: در نورپردازی داخلی استفاده از نور طبیعی و قرار دادن گشودگی ها با طراحی های خاص میتواند زیبایی فوق العاده بیافریند (رایج در ساختمان های تاریخی)

توجه : این تکنیک به میزان کم و به جا باید استفاده شود در غیر این صورت خستگی چشم به همراه خواهد داشت.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.