بزرگ جلوه دادن فضا

چگونه یک فضای کوچک را بزرگتر جلوه دهیم:

نور اتاق را افزایش دهید: فضاهای پرنورتر بزرگتر ادراک میشوند. بنابراین میزان روشنایی اتاق را افزایش دهید. در این روش بهتر است از چند منبع نوری به جای یک منبع نوری استفاده کنید. از چند منبع نوری استفاده کنید و نور را در اتاق پخش کنید. ایجاد تفاوت زیاد به سایه و روشن ها فضا را کوچک تر جلوه میکند. استفاده از روش لایه ای در نورپردازی توصیه میشود. از منابع نوری استفاده کنید که ارتفاع سقف را کم نکند و بیشتر در دیوار تعبیه شده باشند. از جهتی که مایلید فضا بزرگتر ادراک شود دیوار آن را روشن کنید. میتوان در روشن کردن دیوار ه صورت یکنواخت بر اثر هنری یا معماری آن دیوار نیز تاکید نمود.

منابع نور فراتاب که با روشن کردن سقف و به شکل غیر مستقیم فضا را روشن میکنند دید را به سمت بالا برده و فضا بزرگتر درک میشود بعلاوه با روشن شدن سقف ارتفاع آن بالاتر به نظر میرسد. همچنین این روش شدت سایه ها را کمتر کرده و یکنواختی بیشتری به دنبال دارد که همچنان بر ادراک تاثیرگذار است. 

روشن کردن پس زمینه در برخی جزئیات فضا میتواند با ایجاد عمق فضارا بزرگتر جلوه دهد.
بازتاب نور با آیینه ها نه تنها فضا را بزرگتر نشان میدهد بلکه نور آن را نیز بیشتر نشان میدهد. در استفاده از این تکنیک باید بازتاب ها محاسبه شده و از خیرگی پرهیز شود.

دمای رنگ های بالاتر فضا را بزرگتر جلوه میدهند که باتوجه به عملکرد کاربری باید تصمیم گیری شود. منابع نور خطی طول را بیشتر از آنچه هست نشان میدهند خصوصا اگر چند منبع به موازات هم باشند.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.