انواع پخش نورنور مستقیم: این نوع نور مستقیما سطح یا شی مورد نظر را روشن میکنند و نور کمی توسط دیوارها و سقف جذب میشود. در این روش احتمال ایجاد انعکاس های ناخواسته و خیرگی غیر مستقیم بر آمده از بازتاب بر سطوح سیقلی بالاست و دارای سایه های قوی است.

عموما نقش نور تاکیدی و وظیفه ای را ایفا مینمایند. اگر بخواهد نقش نور عمومی برعهده گیرد بهتر است منابع نور متعدد و همپوشان باشند. با این همه سطح مورد تابش نباید انعکاس خیره کننده ایجاد نمایند.


نور غیرمستقیم: تمامی نور به سطحی تابانده شده که بر اساس بازتاب مبادرت به روشن کردن محیط مینماید. منابع نور فراتاب و یا انواع نور مخفی که سبب روشنایی سقف یا دیوار 
میشود از این دسته به شمار میروند. با ایجاد نور یکنواخت و حذف سایه های ناخواسته احساس آرامش به همراه داشته و گزینه مناسبی برای نور عمومی هستند. 

با این حال، ضریب بهرهٔ آن به ویژه زمانیکه سقف و دیوارها دارای رنگ سفید با ضریب انعکاس بالا نباشد،کاهش می‌یابند

پخش کلی: در این نوع نور به شکل مساوی بر همه جهات توزیع میشود و سایه ها تعدیل میشوند. بیشتر نقش نور عمومی بعهده میگیرد. در این روش خود منبع نور میتواند خیرگی مستقیم ایجاد نماید.

نور نیمه مستقیم: 60-90 درصد نور مستقیما به سطح مورد نظر تابانده شده  که عموما فروتاب است و مابقی فراتاب میشود. این نوع نورپردازی در نورهای وظیفه ای بیشتر دیده میشوند.


نیمه غیرمستقیم: 60-90 درصد نور غیرمستقیم تابانده شده که عموما فراتاب است و مابقی فروتاب میشود میشود. از این نوع نورپردازی در نورپردازی های دیواری و سقفی برای
تامین نور عمومی بیشتر و گاهی به عنوان نور دکوراتیو استفاده میشود.


مستقیم- غیرمستقیم تقریبا نور را به یک میزان به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتشر میشود. به دلیل وجود نور غیرمستقیم سایه های شدید از بین رفته و یکنواختی نور بیشتر میشود.

©light-life-academy 2021. All rights reserved.